خانه > نرم افزارهاي CMMS نت > سيستمهاي مکانيزه تعميرات و نگهداري (CMMS) قسمت سوم

سيستمهاي مکانيزه تعميرات و نگهداري (CMMS) قسمت سوم


جزئيات معيارها و شاخصهاي انتخاب سيستم CMMS            


با توجه به موارد فوق براي طراحي سيستم مناسب نت سئوالات ذيل بايد مورد بررسي قرار گيرد:

 1. نگهداري و تعميرات بر روي چه تجهيزاتي انجام خواهد گرفت؟
 2. كداميك از استراتژي هاي مختلف نت بر روي تجهيزات اعمال خواهد شد؟ استراتژي نگهداري و تعميرات بر كداميك از روش‌ها  مطرح مبتني خواهد بود؟
 3. سطوح تعميراتي براي تقسيم‌بندي وظايف فني تعميراتي چگونه خواهد بود؟ چه رده‌هاي تعميراتي براي فعاليت‌هاي نت تجهيزات در نظر گرفته مي‌شود؟
 4. سطوح تعميراتي فوق توسط چه واحدهايي از سازمان انجام خواهد گرديد؟
 5. محل انجام فعاليت‌هاي نت براي هر كدام از رده‌هاي تعميراتي، كجا و چگونه است؟ نوع فعاليت‌ها و ارتباط و وابستگي آنها چگونه خواهد بود؟
 6. در ساز و كار انجام فعاليت‌هاي تعميراتي چه نقشي براي سطوح سازماني مختلف و رده‌هاي اجرايي يا مديريتي در نظر گرفته مي‌شود؟
 7. واحدهاي تعميراتي و ساير واحدهاي سازمان از جمله سازمان‌هاي پشتيبان با چه ساختار تشكيلاتي شكل خواهند گرفت؟ نقش و وظيفه هر كدام در زمينه نت چه خواهد بود؟
 8. امكانات مورد نياز انجام فعاليت‌ها و فرآيندهاي نت توسط چه رده‌هايي تأمين شده و چگونه در اختيار تعميركاران يا مجريان نت قرار خواهد گرفت؟
 9. براي انجام فعاليت‌ها و فرآيندهاي سيستم نت چه اطلاعاتي و مابين كدام رده‌هاي سازمان و در چه سطحي بايستي مبادله شود؟
 10. براي جريان يافتن اطلاعات در هر سطح و هر زمينه فني يا پشتيباني، مديريتي و يا اجرايي چه محمل هايي مناسب است و چه فرآيندي در سازمان طي خواهد شد؟
 11. ابتدا و انتهاي جريان عمليات و فرآيند مناسب براي هر عمليات مرتبط با نت كجا و چگونه است؟
 12. چه اطلاعات مبنايي براي تغذيه اطلاعاتي عمليات و فرآيندهاي نت مورد نياز و با چه فرمت و ويژگي‌هايي قابل ارائه است، چگونه تدوين و چگونه ذخيره‌سازي شود؟
 13. نحوه تبادل اطلاعات بين رده‌ها و واحدها و اجزاء سازمان چگونه خواهد بود؟
 14. آيا نياز به اطلاعاتي براي ارزيابي سيستم، محاسبه هزينه‌ها/ مصرف اقلام و عملكردها در سطوح مختلف صفي و ستادي وجود دارد؟  تدوين گزارش چگونه صورت پذيرد؟
 15. آيا در تخصيص امكانات بويژه منبع نيروي انساني براي انجام فعاليت‌هاي نت محدوديت وجود دارد؟ محدوديت‌ها چگونه اعمال مي‌شود؟
 16. براي جريان يافتن اطلاعات و اجراي سيستم مطابق برنامه، كنترل‌هاي لازم چگونه خواهد بود؟
 17. براي استفاده از سوابق تعميراتي تجهيزات، ثبت، بايگاني و ذخيره‌سازي اطلاعات بازخور، چگونه خواهد بود؟
 18. شرايط، موقعيت‌ها و حالتهاي مختلفي كه براي تجهيزات و يا سازمان بكارگيرنده و پشتيبان ايجاد مي‌شود، چگونه است؟
 19. استفاده از منابع بيروني يا پيمانكاري و يا خدمات گارانتي از سازمانهاي ذيربط با چه ويژگي‌هايي انجام مي‌پذيرد؟
 20. ارتباط سازمان‌هاي بكارگيرنده تجهيزات، رده‌هاي تعميراتي، سازندگان و… در چه فرآيندي و با چه ويژگي‌هايي تعريف مي‌شود؟
 21. براي بهبود مستمر سيستم چه ويژگي‌هايي و در خصوص كدام عناصر و اجزاء سيستم و سازمان و ساير پارامترها بايد مورد ملاحظه قرار گيرد؟

و شايد چندين سئوال ديگر كه پاسخ به آن، اجزاء طراحي، فرمول‌هاي محاسباتي، نوع گزارشات، گردش اطلاعات، ويژگي شبكه، سطح هوشمندي سيستم مكانيزه، سطوح دسترسي به اطلاعات

سيستم و ساير پردازش‌ها و ويژگي‌ها را مشخص خواهد نمود و در تعاملاتي كه حسب نياز سازمان بكار گيرنده تبيين مي شود حول محورهاي ذيل تعريف و تدوين مي‌گردد:

ويژگي سازمان

ويژگي تجهيزات

ويژگي موقعيت‌ها و شرايط

محدوديتهاي منابع و پشتيباني

ويژگي سيستم و محدوديت‌ها

ويژگي فرآيندهاي نت

ويژگي ارتباطات، تعاملات و بسترها

ذيلا جزئيات مرتبط با هر كدام از معيارهاي عنوان شده در بالا آورده شده است:

 1. ويژگي سازمان
  • پراكندگي رده‌هاي بكارگيرنده از لحاظ جغرافيايي
  • مديريت‌هاي مجزاي عملياتي/ تعميراتي / پشتيباني
  • سطوح سازماني (عرضي و طولي) متغير متناسب با شرايط
 2. ويژگي تجهيزات
  • ويژگي فعاليت‌هاي نت
  • وابستگي فعاليت‌هاي نت
  • تعدد نوع پريود فعاليت‌هاي پيشگيرانه
  • همپوشاني فعاليت‌هاي نت
  • تعدد محل انجام فعاليت‌هاي نت
  • سطح‌بندي فعاليت‌هاي نت (رده‌بندي)
  • فعاليت‌هاي كنسرواسيون و خروج از كنسروه اقلام در شرايط عدم وجود نياز به عمليات تجهيز
  • تغيير نوع فعاليت‌ها حسب تغيير محيط نگهداري و عمليات (انبار/عمليات)
  • تغيير در مقدار پريود فعاليت‌ها بسته به موقعيت و شرايط (بويژه بحران )
  • تغيير در اطلاعات پايه فعاليت‌ها مثل ابزارهاي انجام نت بسته به شرايط (بويژه بحران )
  • تعهدات گارانتي و چندگانه بودن آن براي تجهيزات يا سازندگان مختلف
  • امكان همزماني برنامه انجام فعاليت‌هاي نت در رده هاي مختلف
  • لزوم برنامه ريزي انجام فعاليت‌هاي تعميراتي رده‌هاي غيروابسته در سطوح بالاتر تعميراتي بعد از بازرسي‌ها و اعلام سطوح پائين‌تر در شرايط مختلف عادي/بحران
  • وابستگي تجهيزات به يكديگر در عمليات و تعميرات (در بعضي از سيستم‌ها)
  • قطعات و اجزاء زمان‌دار و داراي اهميت سابقه در جابجايي روي تجهيزات مختلف كه آنها نيز در رده‌هاي مختلف جابجا مي‌شوند.
  • تجهيزات بهينه سازي شده
  • تجهيزات به غنيمت گرفته شده/به غنيمت داده شده
  • موبايل بودن تجهيزات
  • پيچيدگي تكنولوژيكي (مخابرات/مكانيك/هيدروليك/ اويونيك و…)
 3. ويژگي موقعيتها و شرايط

موقعيت عادي

  • موقعيت بحران
  • موقعيت‌هاي ويژه
  • موقعيت و شرايط استقرار تجهيز
  • عمليات (توليدي/خدماتي)
  • اورهال يا تعميرات اساسي/بازسازي/بهينه‌سازي (در مراكز بازسازي)
 1. محدوديت‌هاي منابع و پشتيباني
  • كمبود/نبود قطعات ومواد (محدوديت انجام فعاليت‌ها/محدوديت برنامه‌ريزي) بويژه درشرايط بحران
  • كمبود/نبود ابزار و تجهيزات تعميرات (محدوديت انجام فعاليت‌ها/محدوديت برنامه‌ريزي) بويژه درشرايط بحران
  • كمبود/نبود تخصص‌ها (محدوديت انجام فعاليت‌ها/محدوديت برنامه‌ريزي) بويژه درشرايط بحران
  • شرايط خاص استفاده از منابع خارج از سازمان
  • بسترهاي نامناسب ارتقاء پرسنل تعميراتي  و جابجايي در سازمان و مسئوليت‌هاي نامتقارن و در نتيحه نبود پرسنل کارآمد در جاي مناسب
 2. ويژگي‌هاي سيستم و محدوديتها
  • استراتژيها و رويكردهاي مختلف نت: Preventive Maintenance,Corrective Maintenance, Emergency Maintenance, Predictive Maintenance,
  • محدوديت در استفاده بعضي سيستم ها يا اجزاء آنها مثل TPM و زيرسيستمهاي مشاركت پرسنل و
  • بهپويي سيستم‌ها.
  • اجراي سيستم بصورت جامع و يكپارچه.
 3. ويژگي فرآيندهاي نت

كنترل موقعيت جغرافيايي تجهيزات در پروسه هاي مختلف از ديد كنترل اموال.

  • فرآيند انجام فعاليت‌ها و بازخورها.
  • فرآيند انجام بازرسي هاي فني و بازخورها.
  • فرآيند انجام بازرسيهاي ستادي و مديريتي و بازخورها.
  • فرآيند انجام و ثبت سفارش و كنترل موجودي تعميرات و مصرف اقلام.
  • فرآيندهاي عادي/ويژه براي تمامي عمليات نت.
  • اعلام وضعيت تجهيزات.
  • تعهدات گارانتي و فرآيندهاي انجام فعاليت‌هاي مرتبط.
  • جابجايي تجهيزات بين رده‌ها. فرآيند اعزام تجهيزات براي بازسازي.
 1. ويژگي ارتباطات و تعاملات و بسترها.
  • محدوديت شبكه
  • محدوديت مخابرات
  • محدوديت امنيت اطلاعات
  • ويژگي تعاملات بين رده‌هاي (عملياتي/تعميراتي/پشتيباني)
  • ويژگي تعاملات بين سيستمي در سيستم‌هاي يكپارچه (سيستم‌هاي كنترل وجودي / كنترل اموال و…)
 2. ساير ويژگي‌ها
  • كدينگ اقلام و مشخصه ها در يك سيستم يكپارچه با ساير سيستم‌هاي مكمل


نتيجه‌گيري

طراحي و پياده‌سازي يك سيستم مديريت نگهداري و تعميرات مكانيزه در سازمانهاي مختلف با عنايت به ويژگي‌ها و پيچيدگي‌هايي كه در اجزاء مرتبط با سيستم، فرآيندها و سازمان با ساختار متغير بويژه در شرايط بحران وجود دارد و در خصوص تجهيزاتي كه پيچيدگي خاص دارند امكان‌پذير است. اين سيستم تفاوتي آشكار با سيستمهاي نت مرسوم كه براي تجهيزات معمولي استفاده مي شدند دارد.  توجه به اين ويژگي‌ها و پيچيدگي‌ها از جملة الزامات طراحي و پياده‌سازي يك سيستم نت مناسب است.         


منابع

[1] Winston C, N.,»Administration and Training: Keys to CMMS Implementation Success», Plant         maintenance, 2003, online at  http://www.mt-online.com/articles/0402_admintraining.cfm?pf=1
[2] Weir B. «Computerised Maintenance Management Systems (CMMS)», Plant maintenance, 2003, online at  http://www.plant-maintenance.com/articles/CMMS_systems.shtml
[3] «COMPUTERISED MAINTENANCE MANAGEMENT SYSTEMS (CMMS)», online at
            http://student.ce.luth.se/gu/lp3/abd004/400cea01857aa/CMMS.pdf
[4] What is CMMS, online at http://www.reliabilityweb.com

Advertisements
دسته‌ها:نرم افزارهاي CMMS نت برچسب‌ها: ,
 1. 18 ژوئیه 2008 در 09:26

  لطفآ اول هر مقاله ای توضیح بدهید که مثلآ سيستم CMMS و خود سی ام ام اس مخفف چیست؟ این نوع کار ها باعث میشود که مخاطب مقالات ارتباط روانی با موضوع داشته باشد.شما فکر نکنید که همه خوانندگان این مقالات و میهمانان سایت این موضوعات را میدانند. آنها که میداند خوب بحثی نیست , اما انها که نمیدانند به این طریق میتوانند بر معلومات خود اضافه کنند.نمونه افرادی که این سایت را میبینند ولی معانی کمات مخفف را نمیدانند صاحبان صنایع در شهرکهای صنعتی و اکثر مدیران شاغل در انهاست.متشکرم

 1. No trackbacks yet.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s